Terugvordering en verhaal

Terugvordering betekent, dat de aan u betaalde bijstand wordt teruggevraagd. Dit doet de Sociale Dienst wanneer u ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen. Bij verhaal gaat het nooit om degene die bijstand ontvangt, maar om een ander. In dat geval wordt de aan u verstrekte bijstand op de ander verhaald. Deze persoon betaalt dan (een deel van) de aan u verstrekte bijstand aan de Sociale Dienst terug. Deze ander is vaak de ex-partner en/of de ouder van uw kind.

Terugvordering

Het uitgangspunt van de Sociale Dienst is, dat de te veel of ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevraagd. Ook leenbijstand wordt teruggevorderd, als u de afgesproken aflossingsverplichtingen niet (meer) nakomt. Het kan ook zijn, dat u bijstand in de vorm van een borgstelling heeft gekregen. Als de Sociale Dienst als borg wordt aangesproken om uw schuld af te betalen, vragen wij dit bedrag van u terug.

Tevens vindt er een terugvordering plaats als u een voorschot van ons heeft ontvangen en achteraf blijkt dat u geen recht op bijstand heeft. Of wanneer u achteraf geld krijgt dat eigenlijk bedoeld is voor de periode waarin u bijstand ontving. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer u een nabetaling van een ontslagvergoeding of een latere vergoeding van uw ziektekosten door uw zorgverzekeraar ontvangt. Bovendien kunnen wij de bijstand terugeisen die wij per vergissing hebben betaald.

De bijstand kan van uw hele gezin worden teruggevraagd. Wanneer u samenwonend bent en dat niet aan ons heeft doorgegeven en u daarom moet terugbetalen. Dan kan de bijstand ook van degene waar u mee samenwoont worden teruggevraagd. 

Wij betalen de bijstand netto aan u uit. De Sociale Dienst betaalt over de aan u betaalde bijstand belasting en premies. Wanneer u bijstand aan ons terug moet betalen en wij de belastingen en premies daarvan niet meer terug kunnen vragen van de Belastingdienst en het UWV Werkbedrijf, dan betaalt u deze belasting en premies soms ook aan ons terug. 

Als u een brief van ons krijgt, dat u bijstand moet terugbetalen, is het belangrijk, dat u dit op tijd doet. Kunt u de bijstand niet ineens terugbetalen? Neemt u  in dat geval contact met ons op om een betalingsafspraak te maken. Soms willen wij weten wat uw inkomen en andere lasten zijn om te zien hoeveel u per maand kunt terugbetalen. Wij adviseren u om op tijd te betalen of een betalingsafspraak te maken. Zo voorkomt u, dat wij beslag leggen op uw inkomen of bezittingen.

Verhaal

Tijdens en na een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u verplicht om in elkaars levensonderhoud en dat van de kinderen te voorzien. Als na het beëindigen van de relatie één van de partners of de kinderen onvoldoende eigen inkomsten heeft, moet de ander bijdragen in het levensonderhoud. U zou onderling af kunnen spreken geen alimentatie te vragen of een laag bedrag overeen kunnen komen. Ook kan de alimentatie niet of niet volledig worden betaald. In deze gevallen beoordeelt de Sociale Dienst toch of (een gedeelte van) de aan u betaalde bijstand door uw ex-partner aan de Sociale Dienst terugbetaald kan worden. Met onderlinge afspraken wordt dus niet altijd rekening gehouden. Om alle benodigde financiële gegevens te verzamelen, wordt uw ex-partner aangeschreven. Aan de hand van die gegevens wordt de bijdrage bepaald die uw ex-partner moet betalen aan de Sociale Dienst. In verband met de privacy ontvangt u hier geen bericht over.

Er kan ook bijstand worden verhaald in verband met een schenking of nalatenschap. Wij vragen de aan u betaalde bijstand dan terug aan de persoon aan wie u geld geschonken heeft, voordat u bijstand aanvroeg. Als iemand die bijstand heeft ontvangen overleden is en nog bijstand moet terugbetalen, dan kunnen wij dit op de nalatenschap van de overledene verhalen.

menu