Premiekorting Oudere Werknemers

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

Werkgevers kunnen van de belastingdienst een flinke premiekorting krijgen als zij 50-plussers in dienst nemen.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek moet daarvoor wel een doelgroepverklaring afgeven.

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder die direct voordat zij in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

  • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
    Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • Nabestaandenuitkering (Anw)
    Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
  • Inkomensondersteuning Wet Wajong
  • Bijstandsuitkering (Wwb, IOAW, IOAZ)
  • Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Neemt u zo'n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.000 per jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt. U kunt de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Verklaring aanvragen

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voordat hij in dienst kwam 1 van de bovengenoemde uitkeringen kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkeringsinstantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst kwam. Als uw werknemer u machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar de verklaring bij uw loonadministratie.

Doelgroepverklaring

Heeft de werknemer een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek dan kunt u de verklaring opvragen via telefoonnummer 0544-474 200. Voor meer informatie over de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers verwijzen wij u naar de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/

menu