Bezwaar

Wanneer een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit (brief waarin staat of u iets wel of niet ontvangt) van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Dat moet u doen binnen zes weken na dagtekening van het besluit dat door de Sociale Dienst is verzonden. Als het bezwaarschrift te laat bij ons binnen is wordt het niet meer in behandeling genomen.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen

U stuurt een brief naar het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Postbus 109, 7140 AC Groenlo. In de brief moet u minimaal de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en adresgegevens
 • De datum van uw brief (dag van verzending)
 • Uw handtekening
 • Met welke beslissing u het niet eens bent (datum en/of kenmerk en onderwerp)
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit

U kunt alleen per brief een bezwaarschrift indienen. Andere wijzen, bijvoorbeeld via e-mail, worden niet geaccepteerd.

Hoe wordt uw bezwaarschrift afgehandeld?

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw bezwaarschrift. In de meeste situaties nodigt de commissie u uit voor een hoorzitting. Deze vinden eens per twee weken plaats op donderdagavond in Lichtenvoorde. De stukken die u daarbij nodig heeft, krijgt u toegestuurd. Dit noemen wij het procesdossier. Dit neemt u mee naar de hoorzitting.

Onafhankelijke commissie

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft een onafhankelijke bezwarencommissie. De commissie adviseert het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst bij de afhandeling van bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een (ambtelijk) secretaris.
De leden van de bezwarencommissie zijn benoemd door het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst. Zij zijn niet bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek in dienst en ook niet in dienst van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. U kunt dat zelf doen, maar als u dat prettiger vindt, kunt u ook een andere persoon schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De machtiging is niet nodig voor uw advocaat of als u samen met de persoon die u hebt gemachtigd naar de hoorzitting komt. Ook zal er een medewerker van de Sociale Dienst zijn die zal vertellen waarom de Sociale Dienst zo heeft besloten. De hoorzitting is niet openbaar.

Bent u de Nederlandse taal niet voldoende machtig, dan moet u zelf een tolk meenemen naar de hoorzitting. De hoorzitting is in het Nederlands.

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

U bent niet verplicht om naar een hoorzitting te komen. Komt u niet, dan wordt uw bezwaarschrift op basis van de beschikbare stukken afgehandeld.

Als u verhinderd bent de hoorzitting bij te wonen en uitstel van de hoorzitting wenst, dan moet u binnen drie dagen na ontvangst van de uitnodiging voor de hoorzitting bij het secretariaat van de commissie een gemotiveerd verzoek doen. Dit betekent dat u de reden van uw verhindering moet melden.

Gang van zaken na een hoorzitting

Na afloop van de hoorzitting bespreken de commissieleden in besloten kring uw bezwaarschrift met elkaar. De commissie stelt vervolgens een schriftelijk advies op voor het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Na ontvangst van dit advies neemt het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst een beslissing op uw bezwaarschrift.

Wanneer ontvangt u een besluit

U krijgt meestal een beslissing op uw bezwaarschrift binnen twaalf weken na de datum van inzending. Gaat het langer duren, dan ontvangt u daarover bericht.
Het schriftelijk besluit van het Dagelijks Bestuur kan zijn dat:

  • Uw bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard. Dit betekent dat u geheel of gedeeltelijk gelijk krijgt.
  • Uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Het Dagelijks Bestuur ziet geen reden om een ander besluit te nemen.
  • Uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt. Dit kan zijn dat u uw bezwaarschrift te laat hebt ingediend of dat u niet hebt aangegeven, waarom u een bezwaarschrift hebt ingediend of dat u bezwaar maakt tegen een besluit waartegen u geen bezwaar kunt maken.

Niet eens met het besluit

Dan kunt u binnen zes weken in beroep.

Voorlopige voorziening

Als u de behandeling van een procedure niet af kunt wachten, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u aan de rechter een snel maar wel voorlopig besluit. U kunt een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. U moet hiervoor wel griffiekosten betalen.

Stand van zaken

Voor informatie over de stand van zaken van uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaarschriften.
Haar telefoonnummer is 06-12735455

menu