Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Bezoekadres:

Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur

Postadres:          

Postbus 109
7140 AC Groenlo

Telefoon: (0544) 474 200 (op werkdagen van 08.30-16.00 uur) 

E-mail: info@socialedienstoostachterhoek.nl 

Functionaris gegevensbescherming:

De functionaris gegevensbescherming van SDOA is bereikbaar op telefoonnummer
0544 - 474 200 en via e-mail info@socialedienstoostachterhoek.nl

Persoonsgegevens

SDOA verwerkt persoonsgegevens die verband houden met het uitvoeren van de Participatiewet, SW-wetgeving, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Naam en adresgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om contact met u te kunnen onderhouden.
  • Het Burgerservicenummer (BSN) wordt verwerkt ten behoeve van contacten met andere overheidsinstellingen als gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Gegevens voor de verwerking van een uitkering. Het betreffen gegevens over uw financiële huishouding, uw gezinssituatie en relaties.
  • Gegevens voor uw re-integratie naar werk. SDOA verwerkt gegevens over uw opleidingen, werkervaring, vaardigheden, arbeidsvermogen en sollicitatieactiviteiten.

Van ketenpartners worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en functie.

Bronnen

De persoonsgegevens die SDOA verwerkt zijn afkomstig uit verschillende bronnen.

  • Van uzelf;
  • Bij vragen over lichamelijke- en psychische belastbaarheid van cliënten kan een medisch onderzoek door een extern adviseur worden aangevraagd;
  • Belastbaarheidsonderzoek door een arbeidsdeskundige of een bedrijfsverpleegkundige van SDOA;
  • Suwinet. Suwinet biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen;
  • SDOA kan gebruik maken van gegevens die van u bekend zijn op social media.
  • Onderzoek door de SDOA zelf, bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) fraude.

Geautomatiseerde besluitvorming

SDOA gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot re-integratie en uitkering worden altijd genomen door medewerkers van SDOA.

Verstrekking aan derden

Wij geven persoonsgegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor uw re-integratie naar werk of het verzorgen van uw uitkering. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld werkgevers en uitzendbureaus.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor uw begeleiding door SDOA. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Beperking van verwerking)

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die SDOA van u verwerkt. Voor inzage van uw dossier kunt u een afspraak maken met uw contactpersoon.
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.
Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat SDOA uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

 

menu